Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Info za faksimil – Komora

Za izdavanje faksimila potrebno je predati sledeću dokumentaciju (elektronski, preporučeno poštom ili lično):

• ispunjen obrazac zahtjeva za prikupljanje podataka o farmaceutima radi izdavanja faksimila (u attach-u),

• licenca za rad (kopija),

• dokaz o radnom odnosu (potvrdu ili ugovor) u zdravstvenoj ustanovi i

  • uplatu nadoknade za izradu faksimila u iznosu od 20,57 Eur (dokaz o uplati poslati na mejl, preporučeno poštom ili predati lično) na žiro račun Farmaceutske komore Crne Gore 520-917100-83

Faksimil se izdaje na zahtjev zdravstvenog radnika koji neposredno pruža zdravstvenu zaštitu, za ovjeru medicinske dokumentacije (čl.7) Pravilnika.

Zamjena starih novim, vršiće se istovremeno, odnosno prilikom preuzimanja novih, potrebno je donijeti starifaksimil radi uništenja od strane Komisije za uništavanje faksimila.

Farmaceut će preuzimanje faksimila potvrđivati svojeručnim potpisom.

Obaveza je da zdravstveni radnici- stranci sa privremenim boravkom, imaju faksimil u skladu sa Pravilnikom, za period za koji imaju odobrenje za privremeni boravak od nadležnog organa, a da za taj period pružaju neposrednu zdravstvenu zaštitu.

Službe, centri i jedinice zdravstvenih ustanova podnose službi Komore, zahtjeve za izradu faksimila sa neophodnim podacima i broju faksimila za izradu, kao i navedenom dokumentacijom.

Iznos nadoknade određen je shodno izvršenom tenderskoj proceduri i najnižoj ponuđenoj cijeni dobavljača, o čemu je sačinjen Ugovor o javnoj nabavci br. 292/16.

Dobavljač je shodno Ugovoru dužan da nakon prijema zahtjeva u ugovorenom roku isporuči robu (faksimil) Komori.

Faksimil je pravougaonog oblika, dimenzija 45×20 mm sa natpisom u vodoravnim redovima: u prvom redu – broj faksimila, u drugom redu – ime i prezime, stručno i naučno zvanje, u trećem redu – specijalnost, u četvrtom redu – broj licence za rad.

U prilogu je i izgled obrasca iz Registra u kojem će se voditi evidencija o izdatim faksimilima koji popunjava stručna služba Komore.

U prilogu zahtjevi:

• Zahtjev za izdavanje faksimila i

• Zahtjev za povlačenje/vraćanje faksimila usled prestanka radnog odnosa ili dr. razloga.

Napomena: Troškovi za izradu faksimila su stvar poslodavca i zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi, bilo u javnom ili privatnom sektoru i faksimil je sredstvo za rad zdravstvenih radnika. S tim u vezi, poslodavac u zdravstvenoj ustanovi će donijeti odgovarajuću odluku o naknadi troškova za izradu faksimila.


Download: