Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Organi Komore

Organi Komore su:

•  Skupština,

•  Predsjednik,

•  Izvršni odbor,

•  Sud Komore,

•  Tužilac i

•  Nadzorni odbor za finansijsko poslovanje Komore.

Mandat članovima Skupštine i drugih organa Komore traje četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.