Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Stručna služba

Stručne, administrativno – tehničke, pomoćne i druge poslove za potrebe Komore, vrši stručna služba Komore.

Stručna služba Komore obavlja poslove u vezi sprovođenja Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata koje donosi Skupština i organi Komore, prati primjenu zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na rad Komore i ostvarivanje njenih ciljeva i zadataka, priprema predloge akata, informacije i druge materijale koji treba da budu predmet rasprave pred organima Komore, obavlja i druge poslove koji su u vezi sa radom Komore.