Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Oduzimanje

Uslovi za oduzimanje licence

Član 115.

Zdravstvenom radniku može se, trajno ili privremeno, oduzeti licenca za rad.

Član 116.

Nadležna komora, rješenjem, trajno oduzima licencu za rad u slučaju kada je zdravstveni radnik pravosnažno osuđen na kaznu zatvora zbog učinjenog teškog krivičnog djela protiv zdravlja ljudi ili krivičnog djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom.

Član 117.

Nadležna komora privremeno oduzima licencu za rad u slučaju da: 1) je zdravstveni radnik pravosnažno osuđen na kaznu zatvora zbog krivičnog djela protiv zdravlja ljudi, osim krivičnih djela iz člana 116 ovog zakona; 2) je zdravstvenom radniku izrečena mjera zabrane vršenja zdravstvene djelatnosti; 3) zdravstveni radnik radi van oblasti za koju važi licenca za rad; 4) zdravstveni radnik prekrši kodeks zdravstvene etike; 5) je provjerom kvaliteta stručnog rada, utvrđen teži propust u stručnom radu. Vrijeme za koje se privremeno oduzima licenca iz stava 1 ovog člana ne može biti duže od pet godina. Na rješenje nadležne komore može se izjaviti žalba Ministarstvu. Protiv rješenja Ministarstva može se pokrenuti upravni spor.

Član 118.

Postupak izdavanja, obnavljanja, odnosno oduzimanja licence za rad propisuje nadležna komora, uz saglasnost Ministarstva. Postupak iz stava 1 ovog člana sprovodi se po odredbama zakona kojim je uređen upravni postupak. Sadržaj i način vođenja registra licenci kao i obrazac licenci, propisuje Ministarstvo, na predlog nadležne komore.