Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor za finansijsko poslovanje vrši kontrolu: Korišćenja sredstava Komore, Materijalnog i finansijskog poslovanja Komore, Ostvarivanje prava i izvršavanje obaveza članova Komore, Korišćenje sredstava za rad Stručne službe Komore, Blagajničkog poslovanja Komore i Druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Nadzorni odbor za finansijsko poslovanje čini tri člana.

Nadzorni odbor za finansijsko poslovanje bira Skupština iz reda članova Komore.

Nadzorni odbor za finansijsko poslovanje za svoj rad odgovoran je Skupštini.