Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Izvršni odbor Komore

Izvršni odbor je izvršni organ Komore, koji svoju funkciju obavlja u skladu sa Zakonom, Statutom Komore i drugim aktima Komore.

Izvršni odbor:

•Priprema akta koje razmatra i usvaja Skupština Komore,

•Predlaže Skupštini formiranje stalnih i povremenih komisija i drugih radnih tijela,

•Predlaže Skupštini izbor i razrješenje Predsjednika Komore i njegovog Zamjenika, Predsjednika i čalnove komisija i drugih tijela, Tužioca i predsjednika i članove Suda Komore,

•Predlaže imenovanje i razrješenje Sekretara Komore,

•Rješava po prigovorima iz radnog odnosa,

•Izvršava odluke i druga akta Skupštine Komore,

•Prati i usaglašava rad Komisija Komore i razmatra druga pitanja iz oblasti zdravstva i Komore,

•Donosi akt o sistematizaciji Stručne službe,

•Upravljanje sredstvima Komore u skladu sa finansijskim planom,

•Podnosi Skupštini Izvještaj o radu i

•Vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.