Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Istorijat

Farmaceutska komora Crne Gore osnovana je 21.5.2001. godine, od strane diplomiranih farmaceuta, kao profesionalna organizacija, radi unaprijeđivanja uslova za obavljanje farmaceutske profesije, zaštite interesa, unaprijeđenja profesionalne i zdravstvene etike i doprinosa na unaprijeđenju kvaliteta ukupne farmaceutske djelatnosti. Osnovni zadatak Komore jeste da u granicama svojih mogućnosti, preko propisa, zastupa i štiti farmaceutske interese, čuva ugled i prava struke i održava odnose unutar struke i djelatnosti, da vrši zaštitu prava pacijenta, kao osnovnog polazišta postojanja naše struke, uspostavljanjem vladavine standarda profesije.

Članovi Komore su diplomirani farmaceuti odnosno magistri farmacije koji obavljaju poslove zdravstvene djelatnosti iz oblasti farmacije na području Crne Gore. Osim njih, članovi Komore takođe mogu biti i diplomirani farmaceuti sa položenim državnim ispitom, ako se i ne bave neposrednom farmaceutskom djelatnošću.

Od svog osnivanja pa do danas, iako sa nedovoljnim uslovima za rad, Komora uspijeva da ostvari svoj osnovni cilj, proširi i uključi što veći broj farmaceuta u svoje članstvo, polazeći od toga da je masovnost osnovni uslov snažnijih aktivnosti nametanja na poljima nadležnosti rada.

Da bi Komora efikasnije izvršavala svoje zadatke i funkcije, jedan od osnovnih preduslova je donošenje adekvatnog normativno-regulatornog okvira i konstituisanje organa i radnih tijela Komore. Proces izgradnje po ova dva osnova otpočeo je konstituisanjem Komore prije tačno jednu deceniju, da bi se aktivnosti na istom intenzivirale u prethodnoj godini. Sada možemo reći da organi i radna tijela Komore (Skupština Komore, Izvršni odbor, predsjednik Komore, Sud Komore, tužilac Komore, Nadzorni odbor, Komisija za stručna pitanja i dodjelu nagrada, Komisija za etička pitanja, Komisija za ekonomska pitanja, Komisija za kontinuiranu edukaciju i Komisija za izdavačku djelatnost) funkcionišu shodno normativnim obavezama i odgovornostima i daju svoj doprinos ostvarenju zadataka i izvršenju funkcija Farmaceutske komore.

Organi Komore svoj rad temelje na normativno-regulatornom okviru, kao i primjenama dobre prakse iz okruženja i, svakako, poštujući standarde Evropske unije, u najvećoj mogućoj mjeri. Kao ključne elemente normative, kojima se preciznije definišu ali i proširuju ciljevi i zadaci, napomenuli bi zaokruživanje Statuta, Pravilnika o bodovanju za dobijanje licenci iz prakse i Etičkog kodeksa farmaceuta koji su usvojeni na zasijedanju Skupštine Farmaceutske komore.

Pravilnikom o bodovanju za dobijanje licence iz prakse objašnjeni su uslovi i način na koji farmaceuti imaju mogućnost da učestvuju na naučnim skupovima, sakupljajući bodove u funkciji sticanja licence iz prakse. Ukupan broj potrebnih bodova za vrijeme od sedam godina, koliko i važi licenca je sedamdeset. U tu svrhu, Farmaceutska komora će se angažovati u pripremi i organizaciji stručnih predavanja u cilju kontinuirane edukacije, što je, po aktuelnom zakonu, dužnost i obaveza farmaceuta koji su zaposleni na obavljanju farmaceutske djelatnosti.

Etičkim kodeksom farmaceuta, shodno Međunarodnom farmaceutskom kodeksu i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, utvrđuju se opšte moralne norme ponašanja farmaceuta u vršenju struke, obavezujući ga da se pridržava određenih pravila Kodeksa, kao i na pravilno primjenjivanje i sprovođenje njegovih odredbi.

U skorom vremenu nas očekuje dalje uvođenje novih standarda, dobre apotekarske prakse, predviđenih Zakonom, a sve u cilju dostizanja nivoa direktiva zemalja Evropske unije.

Napori se svakako ulažu i u pravcu otvaranja Komore, odnosno većeg nivoa transparentnosti, kako bi se uticalo na kreiranje javnosti i očekivanja pacijenata. Posebna dimenzija odnosi se na intenzivnost svih oblika saradnje unutar države, ali i sa okruženjem – međunarodna saradnja. Kada je u pitanju nivo otvorenosti, dokaz je i naše angažovanje u pripremi ovog biltena. Napominjem da smo u međuvremenu otvorili i web-adresu www.fkcg.org, koja posjetiocima prezentuje sve naše aktivnosti, normativu, inovacije, ali i pruža odgovore na pitanja zainteresovanih.

Značajno je napomenuti i podršku resornog ministarstva – Ministarstva zdravlja – o svim pitanjima iz domena rada Komore, čime je realno očekivanje da se mjesto i uloga farmaceuta iskažu na nivou, u okviru zdravstvenog sistema koje nam realno i pripada. Naša je dužnost i obaveza da doprinesemo ovom cilju.

Farmaceutska komora se već nametnula kao važan segment društva. Njeni resursi dolaze sve više do izražaja, ali svakako najveći potencijal Komore jeste kadrovski potencijal. Članovi Komore, svojim entuzijazmom, profesionalnošću, iskustvom, vještinama i znanjem, najviše doprinose ostvarivanju funkcija i izvršavanju zadataka Farmaceutske komore Crne Gore. Ujedno trasiramo put novim, mladim generacijama, koje stasavaju iz naučne baze Crne Gore i kojima ćemo ostaviti dobru polaznu osnovu za buduća djela.