Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Predsjednik Komore

Predsjednik Komore:

• Predstavlja i zastupa Komoru i rukovodi njenim radom,

• Saziva i vodi sjednicu Izvršnog odbora,

• Koordinira rad organa i tijela Komore i Izvršnog odbora,

• Potpisuje dokumente u vezi materijalnog i finansijskog rada Komore,

• Obavlja i druge poslove utvrđene aktima Komore.

U slučaju spriječenosti Predsjednika Komore, zamjenjuje ga zamjenik Predsjednika.

Predsjednik Farmaceutske komore Crne Gore je Mr ph. Milanka Žugić.