Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Sud Komore

Sud Komore vodi registar, na zahtjev tužioca pokreće postupak o utvrđivanju odgovornosti farmaceuta – člana Komore zbog povrede Zakona, Statuta, Kodeksa farmaceutske etike i donosi odgovarajuću odluku i vodi evidenciju o izrečenim mjerama.

Sud Komore nezavistan je u vršenju funkcije i sudi na osnovu Zakona, Statuta, Kodeksa farmaceutske zdravstvene etike i Pravilnika o organizaciji, postupku i načinu rada Suda Komore.

Sud Komore čine predsjednik i četiri člana i njihovi zamjenici, a jednog člana i njegovog zamjenika predlaže Pravosudni savjet Republike.

Za članove Suda Komore ne mogu biti izabrani članovi organa Komore i lica koja vrše administrativno-stručne poslove za potrebe Komore.