Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Skupština Komore

Skupština Komore ima 37 članova.

Skupština Komore:

•Donosi Statut Komore i druga akta,

•Donosi Kodex farmaceutske zdravstvene etike,

•Propisuje način i postupak upisa i brisanja iz Registra,

•Donosi Plan i program aktivnosti Komore,

•Donosi Poslovnik o radu,

•Donosi Pravilnik o organizaciji , postupku i načinu rada Suda Komore,

•Donosi finansijski plan i usvaja Završni račun Komore,

•Bira i razrješava Predsjednika i Zamjenika predsjednika Komore,

•Bira i razrješava članove Izvršnog odbora Komore,

•Imenuje i razrješava Sekretara Komore,

•Bira i razrješava Tužioca i članove Suda Komore,

•Bira i razrješava Predsjednike i članove stalnih i povremenih komisija Komore i njihove zamjenike,

•Razmatra izvještaje organa i radnih tijela,

•Donosi Odluke o raspuštanju Skupštine i prijevremenim izborima,

•Razmatra, donosi zaključke, utvrđuje stavove i daje mišljenje u vezi pitaja načajnih za rad Komore i zdravstva i vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.