Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

KONGRES 2023 – UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETAKA

 1. Sažetke pisati na crnogorskom i engleskom jeziku koristeći latinično pismo, u programu Word windows, upotrebom fonta Times New Roman, veličine 12, naslovi 16.
 2. Naslov se piše malim slovima, osim početnog slova (izbjegavati skraćenice u naslovu).
 3. Imena autora i koautora se pišu u novom redu. Ime autora koji će prezentovati rad podvući.
 4. Afilijacije autora i koautora navesti u sljedećem redu (u slučaju različitih ustanova koristiti brojeve 1,2,3,4 formatirane kao subscript). Tekst sažetka bez naslova, autora i afilijacija, ne može biti duži od 350 riječi.
 5. U tekstu ne koristiti grafike, tabele i ne navoditi reference.
 6. Ispod teksta sažetka navesti puno ime i prezime autora, mjesto zaposlenja, broj telefona i elektronsku adresu (e-mail) na koju će biti poslato obavještenje o prihvatanju rada.
 7. Sažetak slati kao prilog (attachment) na e-mail adresu: [email protected].

Naslov e-mail: SAŽETAK – ČETVRTI KONGRES FARMACEUTA CRNE GORE.

 1. Obavještenje o prispjelom sažetku ćete dobiti elektronskim putem.
 2. Rok za prijem sažetaka: 15. decembar 2022. godine.
 3. Rok za obavještavanje o prihvatanju i načinu prezentovanja rada: 26. decembar 2022. godine.
 4. Dimenzije postera: 0,7m x 1m.

NAPOMENA: Naučni odbor zadržava pravo da odabere koji rad će se prezentovati usmenim putem, a koji putem poster prezentacije.