Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Program rada Komore

Program rada Komore za 2017. godinu

Na osnovu odredbe člana 16. Statuta, Skupština Farmaceutske komore, na sjednici donijela je

PROGRAM RADA FARMACEUTSKE KOMORE za 2017. godinu

Za 2017. godinu utvrđuju se obaveze Farmaceutske komore, obuhvaćene i sadržane u 12 tačaka kako slijedi:

1. Intenzivne aktivnosti na sprovođenju i realizaciji pokrenute inicijative Komore, o ukidanju dvostrukog licenciranja, odn.uvođenju samo jedne licence koja će biti obnovljiva na godišnjem nivou

2. Usklađivanje normativnih akata Komore u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona i dr.propisa 3.Aktivna saradnja sa Agencijom za ljekove i medicinska sredstva – CALIMS

4. Rad na projektu SMART i edukacije koje prate isti

5. Dokument „Smjernice DAP“ na saglasnost Ministarstvu zdravlja

6. Aktivno učešće članova Komore u donošenju akata Komore

7. Nastaviti saradnju sa Ministarstvom zdravlja

8. Nastaviti saradnju sa inspekcijskim službama u rješavanju problema na terenu ,a koji su u njihovoj nadležnosti

9. Registracija članova Komore –upis shodno zahtjevima

10. Izdavanje licenci za rad i članskih karata -redovne aktivnosti

11. Donošenje potrebnih izmjena i dopuna Statuta Komore

12. Aktivnosti i realizacija planova kao jedne od članova Asocijacije farmaceutskih komora jugoistočne Evrope i saradnja sa drugim Komorama iz okruženja – Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Kosovo i Albanija.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE KOMORE

Ana Pantović, dipl.ph