Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Napomena: Rok za prijavu od 21.02. do 28.02.2022. godine

Shodno Statutu Komore, Poslovniku o radu Skupštine Komore i Pravilniku o izboru članova Skupštine

OBAVJEŠTENJE

Da će se u skladu sa Odlukom o raspisivanju izbora za članove Skupštine FKCG, br. 95/22 od 15.02.2022. i čl. 5, 10 i 19 Pravilnika o izboru članova Skupštine Komore održati izbori za članove Skupštine Komore.

Na način predviđen članom 15, 16, 17, 18, 19 poslovnika vrši se izbor Predsjednika i zamjenika Skupštine i  Predsjednika Komore i to na predlog novoizabranih članova Skupštine 15 dana prije održavanja konstitutivne sjednice pisanim predlogom.

Glasanje na izborima koji se održavaju u srijedu 16.03.2022. u 8 izbornih jedinica održaće se u periodu od 10:00 do 17:00 časova shodno Odluci o početku i završetku glasanja.

ČLAN 5.

PRAVO DA BIRA I DA BUDE BIRAN ZA ČLANA SKUPŠTINE IMA DIPL. FARMACEUT KOJI JE ČLAN KOMORE. NA IZBORNOJ LISTI ZA IZBOR ČLANOVA SKUPŠTINE KOMORE NAĆI ĆE SE KANDIDATI KOJI SU SE PRIJAVILI POPUNJAVANJEM KANDIDACIONIH LISTIĆA ZA IZBOR ČLANOVA SKUPŠTINE U ROKU PREDVIĐENOM ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVE – KANDIDACIONOG LISTIĆA.

PRIJAVA SE VRŠI POPUNJAVANJEM ONLINE PRIJAVE, POPUNJAVANJEM I PROSLEĐIVANJEM KANDIDACIONOG LISTIĆA NA E-MAIL ADRESU KOMORE (PDF FAJL), NEPOSREDNOM PREDAJOM ILI PREPORUČENO POŠTOM NA ADRESU FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE.

OBRAZAC KANDIDACIONOG LISTIĆA ĆE SE PREUZIMATI SA VEB-SAJTA KOMORE www.fkcg.org.

ČLAN 10.

DOSTAVU OBAVJEŠTENJA BIRAČIMA O DANU, VREMENU I MJESTU ODRŽAVANJA IZBORA OBAVLJA STRUČNA SLUŽBA KOMORE ELEKTRONSKIM PUTEM (E-MAIL) I POSTAVLJANJEM NA INTERNET PREZENTACIJI KOMORE.

ČLAN 19.

BIRAČKA MJESTA U IZBORNIM JEDINICAMA OTVARAJU SE I ZATVARAJU U VRIJEME KOJE UTVRĐUJE IZBORNA KOMISIJA U SKLADU SA ODLUKOM O POČETKU I ZAVRŠAVANJU GLASANJA.

BROJ BIRAČKIH MJESTA UTVRĐUJE SE ODLUKOM O UTVRĐIVANJU BROJA BIRAČKIH MJESTA U IZBORNIM JEDINICAMA NA KOJIMA ĆE SE GLASATI I VRŠITI IZBOR ČLANOVA SKUPŠTINE FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE.

U skladu sa tim pozivamo sve članove Komore (crnogorski državljani) da se prijave ukoliko žele da budu birani za izbor članova Skupštine Komore,  na nivou svih opština u Crnoj Gori (državni i privatni sektor) – 8 izbornih jedinica na 10 biračkih mjesta.

Napomena: Farmaceuti koji imaju stalni boravak nemaju biračko pravo, kao ni strani državljani.

Rok za prijavu je od 21.02.2022. zaključno sa 28.02.2022. godine.

Napomena: Na sajtu Komore je obrazac kandidacionog listića koji se može direktno popuniti i proslijediti putem e-maila na e-mail Komore (pratiti instrukcije na sajtu). Takođe, dostupna je i Online prijava.

Odluke u vezi sprovođenja izbornog postupka, kao i izgled kandidacionog listića koji ispunjavate na sajtu Komore direktno putem Online forme  (to je najbrži i najjednostavniji od 4 ponuđena načina na sajtu) istaknuti su i dostupni na  sajtu Komore.