Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

OBAVJEŠTENJA ORGANIZATORIMA STRUČNIH USAVRŠAVANJA I ČLANOVIMA KOMORE – 01.03.2024.

Poštovani,

U cilju poštovanja osnovnih načela stručnog usavršavanja i kontinuirane farmaceutske edukacije ovim putem vas podsjećamo na pojedine odredbe Pravilnika o kontinuiranoj farmaceutskoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja farmaceuta.

Postupanje u skladu sa odredbama Pravilnika je obavezno za sve organizatore stručnih predavanja i preduslov njihovog vrednovanja od Komisije za kontinuiranu farmaceutsku edukaciju.

Odredbama navedenog pravilnika propisano je, između ostalog,:

Član 7 stav 5

Stručno usavršavanje sa ciljem promocije određenog lijeka neće se bodovati.

Član 8

Organizator podnosi Komori/Komisiji zahtjev za prijavu i vrednovanje stručnog usavršavanja (u daljem tekstu: zahtjev). Organizator je dužan da podnese zahtjev najmanje 15 dana prije održavanja stručnog stručnog usavršavanja. Organizator mora da obezbijedi kvalitet i uspješnost procesa učenja.

Član 13

Nakon realizacije stručnog usavršavanja, organizator dostavlja Komori Izvještaj o realizaciji stručnog usavršavanja (u daljem tekstu: Izvještaj) najkasnije u roku od 15 dana od dana njegove realizacije. Izvještaj sadrži sljedeće podatke:

  1. datum i broj akta o vrednovanju stručnog usavršavanja;
  2. spisak aktivnih i pasivnih učesnika (ime i prezime, broj licence, naziv zdravstvene ustanove, svojeručni potpis) i
  3. dodijeljeni broj bodova za aktivne i pasivne učesnike.

Član 15 stav 3

Za stručno usavršavanje koje se održava više puta u jednom licencnoj godini i to na istu temu, predavač i slušalac dobijaju bodove samo jednom.

Koristimo priliku da vas srdačno pozdravimo i zahvalimo na saradnji.

KOMISIJA ZA KONTINUIRANU FARMACEUTSKU EDUKACIJU

/////

/////

O B A V J E Š T E NJ E

Poštovane koleginice i kolege,

U skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj farmaceutskoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja farmaceuta obavezni ste da fotokopiju sertifikata koji dobijete od organizatora stručnog usavršavanja uz ispunjen zahtjev dostavite Komore. Takođe, ste obavezni, ukoliko ste spriječeni da prisustvujete stručnim usavršavanjima duže vremena (bolovanje, duže od šest mjeseci, trudnoća i komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, porodiljsko odsustvo, odsustvo zbog njege djeteta i dr., uz zahtjev dostavite i dokaz o spriječenosti prisustvu predavanjima.

Član 14

Farmaceut sa licencom za rad (državljanin Crne Gore) dužan je da, preko različitih oblika stručnog usavršavanja za period od 7 godina sakupi 140 bodova i dostavi kopije sertikata/potrvda o učešću na stručnom usavršavanju iz člana 11 ovog pravilnika i u skladu sa Pravilnikom o postupku izdavanja, obnavljanja, odnosno oduzimanja licence za rad farmaceuta („Sl. list Crne Gore“, br. 57/18).

Farmaceuti koji su učestvovali u stručnom usavršavanju koji se organizuje van Crne Gore, a nije bodovan od strane Komisije, obavezno podnose sertikat/potvrdu i druge dokaze (program, agendu i dr.) koji će Komisija bodovati u skladu sa članom 15 ovog pravilnika.

Farmaceut sa privremenom licencom za rad (strani državljanin) obavezan je da sakupi 20 bodova na godišnjem nivou.

Član 16

Za obnavljanje licence farmaceut je obavezan podnijeti Komori/Komisiji Zahtjev za prijavu i vrednovanje stručnog usavršavanja (Prilog 4) i kopije sertifikata/potvrda iz člana 14 ovog pravilnika nakon završene licencne godine, a najkasnije u roku od 90 dana prije isteka licence koja važi 7 godina.

Član 17

Ako farmaceut iz opravdanih razloga (bolovanje duže od šest mjeseci, trudnoća i komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, porodiljsko odsustvo, odsustvo zbog njege djeteta i dr.), nije prikupio bodove propisane članom 14 ovog pravilnika, farmaceut podnosi molbu za oslobađanje od sticanja potrebnih bodova Komisiji. Farmaceut uz molbu dostavlja dokaz o spriječenosti za stručno usavršavanje.

Za stručno usavršavanje koje se održava više puta u jednom licencnoj godini i to na istu temu, predavač i slušalac dobijaju bodove samo jednom.

Organizatori stručnog usavršavanja su obavezni da farmaceutima koji su prisustvovali predavanju izdaju sertifikat za to predavanje. Ukoliko vam ne uruče ili ne dostave sertifikat obavezno im tražite da vam ga dostave.

Komisija za kontinuiranu farmaceutsku edukaciju će dostavljene sertifikate o učešću na predavanjima, provjeravati na osnovu spiskova učesnika koji su prisustvovali predavanju, a koje je organizator dostavio.

Dostavljaju se kopije sertifikata (ne originali).

Sobzirom da smo u prethodnom periodu imali puno pitanja u vezi sa vrednovanjem stručnih usavršavanja, kao i obavezama farmaceuta u vezi sa KFE, ukazujemo da je Pravilnik o kontinuiranoj farmaceutskoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja farmaceuta dostupan na sajtu Komore.

Za sva eventualna pitanja možete poslati mail FKCG ([email protected]).

KOMISIJA ZA KONTINUIRANU FARMACEUTSKU EDUKACIJU