Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

VISINA KOTIZACIJE ZA UČESNIKE STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Visina kotizacije za učesnike stručnog usavršavanja farmaceuta koje organizuje Farmaceutska komora Crne Gore u skladu sa Godišnjim planom i programom kontinuirane edukacije FKCG iznosi 20,00 eura po jednom stručnom usavršavanju.

Visina kotizacije iz tačke 18 primjenjivaće se od 01. septembra 2024. godine.